Kommunikationsforum

100 ideer til rapportering af CSR

Graden af samfundsansvar (CSR) skal nu indberettes af landets 1.100 største virksomheder. Her kommer 100 råd og ideer til denne proces. Gribes rapporteringen rigtigt an, kan den skabe merværdi, skærpe profilen og øge firmaets goodwill.
af Poul LykkesfeldtFolketinget har ændret årsregnskabsloven således, at de 1.100 største danske virksomheder skal redegøre for deres arbejde med samfundsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) i forbindelse med årsrapporten. Loven er gældende fra det regnskabsår, som starter den 1. januar 2009. På den statslige hjemmeside www.samfundsansvar.dk findes relevante materialer og information om rapporteringens mere tekniske karakter.

Ikke en sur pligt, men et vigtigt kommunikationsværktøj
CSR-rapportering bør ses som et kommunikationsværktøj. Værdien for virksomhedens interessenter opstår, når CSR integreres i virksomhedens kerneforretning samt langsigtede processer og investeringer, hvor især aktiemarkedet kræver en relevant sammenhæng mellem indsats og afkast.
CSR-rapporteringen kan kun blive så god, som virksomhedens CSR-arbejde tillader. Selvom virksomhedens fokus på CSR på kort sigt kan være helt eller delvist forårsaget af det nyligt pålagte rapporteringskrav, bør fokus være på, hvordan CSR og CSR-rapportering kan skabe værdi for virksomheden.

God CSR-rapportering kan:
• Udgøre et proaktivt konkurrenceparameter
• Skabe merværdi for virksomhedens produkter eller ydelser
• Profilere virksomheden positivt over for eksisterende og nye kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere, investorer mv.
• Øge legitimitet ('license to operate') og goodwill for virksomheden
• Imødekomme interessenters stigende forventninger og krav om øget åbenhed i forhold til samfund, miljø og medarbejderforhold mv.

Og nu de 100 ideer - ikke til CSR, men til processen at rapportere CSR.

Fundamentet for virksomhedens CSR-rapportering?
1. Søg tidligt at identificere de primære målgrupper for virksomhedens CSR-rapportering samt fordele og ulemper ved CSR-rapporteringen

2. Lokalisér og inddrag de nødvendige interne og eventuelt eksterne kompetencer og ressourcer, samt etablér relevante projekt- eller arbejdsgrupper. Udpeg en ansvarlig for den løbende proces såvel som den endelige udarbejdelse af CSR-rapporteringen

3. Skab overblik over de vigtigste interessenters fokus på og viden om CSR, og anvend dette til prioritering af de primære målgrupper for CSR-rapporteringen

4. Prioritér tidligt i processen de vigtigste områder, som skal belyses og fokuseres på i CSR-rapporteringen

5. Indarbejd et forretningsmæssigt og virksomhedsstrategisk perspektiv i udformningen af CSR-rapporteringen

6. Afklar, hvorvidt der er CSR-aktiviteter, som virksomheden med fordel bør begynde eller intensivere, inden CSR-rapporteringen udarbejdes

7. Sørg for topledelsens opbakning såvel som bred enighed blandt ledende medarbejdere om virksomhedens ambitioner og fokus vedrørende CSR-rapporteringen

8. Vær villig til at søge ekstern hjælp, såfremt virksomheden undervejs ikke er tilstrækkelig rustet til at håndtere enten CSR-aktiviteter eller CSR-rapportering

9. Tilpas CSR-rapporteringen, så denne bliver en værdifuld forlængelse af virksomhedens egen tilgang til CSR-arbejdet

10. Involvér og adressér væsentlige interessenter i CSR-rapporteringen, og vær ligeledes løbende lydhør over for nye behov, krav, ændrede vilkår mv.

Topledelsens rolle
11. Involvér løbende topledelsen i tilvejebringelsen af CSR-rapporteringen, og giv topledelsen mulighed for at evaluere og udbygge CSR-strategi, -mål og -rapportering

12. Profilér så vidt muligt topledelsens opbakning til virksomhedens CSR-arbejde internt i virksomheden

13. Udnyt topledelsens positive udmeldinger til at styrke og skabe fremdrift i virksomhedens evne til at overbevise eksterne interessenter om væsentligheden af virksomhedens CSR-arbejde

CSR-rapportering som del af den samlede kommunikation
14. Gør CSR-rapportering til en integreret og sammenhængende del af virksomhedens samlede kommunikation, men lad den ikke drukne i kommunikationsstrømmen

15. Tilstræb at CSR-rapporteringen sikres en legitim og vedkommende rolle i virksomhedens kommunikation, på lige linje med for eksempel ledelsesberetningen i årsrapporten

16. Tilpas CSR-rapporteringen til de væsentligste målgrupper, i stedet for at arbejde med et bredt, uvedkommende og ofte irrelevant fokus

17. Søg ikke ugennemtænkt at anvende CSR-rapporteringen som en hurtig måde at øge opmærksomheden på virksomheden. Brug i stedet ressourcerne på langsigtet, holdbar og tillidsskabende kommunikation til de væsentligste interessenter

18. Tillad et nøgternt og så vidt mulig objektivt fokus i CSR-rapporteringen i forhold til den øvrige kommunikation

19. Se CSR, investor relations og den øvrige virksomhedskommunikation som forskellige facetter af virksomhedens overordnede strategiske kommunikation, som med fordel kan koordineres

Forankringen i virksomhedens arbejde
20. Søg mandat hos topledelsen til at tilslutte virksomheden relevante CSR-standarder, CSR-certificeringer mv., herunder råderum til at arbejde med og implementere disse - anvend dog kun standarder, som er relevante for det arbejde, som virksomheden beskæftiger sig med, og dermed kan stå inde for

21. Tilstræb, at både det konkrete arbejde med CSR og den efterfølgende CSR-rapportering fokuserer på en målrettet tilgang til CSR, og beskriv således virksomhedens eget præg på og tilgang til CSR

22. Prioritér høj grad af gennemsigtighed og indsigt i forhold til virksomhedens CSR-arbejde, hvor CSR-rapporteringen netop kan udgøre en kommunikationsmæssig styrke

23. Anvend arbejdet i forbindelse med CSR-rapporteringen som en platform til at inddrage og kommunikere med virksomhedens interessenter i nye værdifulde sammenhænge (for eksempel samarbejde med leverandører om CSR, inddrage medarbejdere i forbindelse med forbedrede arbejdsvilkår mv.)

Betydningen af branche-karakteristika
24. Undersøg, hvilke branchetemaer og -problematikker, som hidtil ikke er blevet berørt i CSR-sammenhæng, og som med fordel kan inddrages på relevant vis i virksomhedens CSR-arbejde og -rapportering

25. Afdæk mulighederne for at inddrage forretningsmæssige branchefokus og -trends, for eksempel greentech, som del af CSR-rapporteringen, og som kan være med til at legitimisere og tilføre relevans til virksomhedens brug af innovation, effektivisering, outsourcing mv.

26. Vær opmærksom på, hvad interessenterne har specielt fokus på i forhold til virksomhedens branche og markeder, og adressér de kritiske og eventuelt skjulte forhold, som karakteriserer arbejdet i virksomhedens branche

27. Brug peer group-virksomheder og best practice-virksomheder som inspirationskilder, i forhold til hvordan forretningsstrategi og CSR-rapportering kombineres og skaber værdi

28. Efterlign ikke branche-peers, medmindre det er relevant og værdiskabende for virksomheden selv

29. Undersøg hvilke relevante brancheforeninger, organisationer, interessegrupper mv., som virksomheden med fordel kan videndele med, indgå samarbejder med eller forhøre sig hos med henblik på at øge relevansen af CSR-rapporteringen over for brancheinteressenterne

Udarbejdelse af CSR-rapporteringen
30. Se CSR-rapporteringen som en mulighed for at illustrere virksomhedens (langsigtede) målsætning for arbejdet med CSR, både nu og på lang sigt

31. Undgå at hive alting frem fra rodekassen og gøre det CSR-relevant - det vil potentielt udvande og modvirke virksomhedens gode intentioner

32. Søg at illustrere den forretningsmæssige værdi, som CSR-arbejdet vurderes at medføre. På trods af den eventuelle usikkerhed forbundet med dette, er denne del af rapporteringen afgørende i forhold til at overbevise de vigtigste målgrupper om relevansen og værdien ved at arbejde med CSR

33. Skab løbende og systematisk interessentdialog som et væsentligt element i udarbejdelsen af CSR-rapporteringen

34. Sørg altid for at kunne dokumentere, måle eller bevise det rapporterede, således at virksomheden kan stå inde for dens 'påstande'

35. Illustrér så vidt muligt med billeder og illustrationer, hvordan virksomheden arbejder med CSR, frem for at nøjes med at berette om virksomhedens CSR-aktiviteter. Best practice-virksomheder praktiserer ofte "show it, don't tell it"

36. Tydeliggør også de udfordringer, som er i virksomhedens arbejde med CSR, og hvilke tiltag virksomheden vil iværksætte for at imødegå disse

37. Tilstræb, at de vigtigste målgrupper og interessenter kan forholde sig til indholdet af CSR-rapporteringen, og hvad der gør arbejdet med CSR relevant og betydningsfuldt for virksomheden, det omgivende miljø og samfund samt interessenterne.

CSR-rapportering som konkurrenceparameter
38. Se CSR-rapportering og mulighederne heri som mere end et pålagt lovkrav, såfremt virksomheden ønsker at få en mærkbar effekt ud af sin CSR-rapportering

39. Brug lovkravet om CSR-rapportering som en katalysator til at fokusere mere på CSR generelt i virksomheden, og gøre interessenter bevidste om relevansen af CSR i forbindelse med virksomhedens produkter og ydelser

40. Anvend med fordel tilgangen til det danske lovkrav om CSR-rapportering på udenlandske markeder, hvor dette potentielt vil kunne anses som en væsentlig konkurrenceparameter i forhold til peer group-selskaber. Der er ofte ikke indført lovkrav om rapportering om CSR i det pågældende land

41. Drag fordel af muligheden for at skabe tættere dialog med og tillid blandt væsentlige interessenter, og den relaterede indsigt i disses behov, hvilket tilgodeser begge parter

42. Anvend proaktivt en ambitiøs CSR-rapportering til at styrke virksomhedens omdømme, potentielt tiltrække nye medarbejdere mv.

43. Inkludér med fordel i CSR-rapporteringen et fokus på virksomhedens samlede værdikæde, herunder leverandører og eventuelle CSR-relaterede samarbejder, hvilket kan stille virksomheden i godt lys over for relevante myndigheder, såvel som tiltrække nye leverandører mv.

44. Udbred kendskabet til virksomhedens CSR-rapportering og dens fokus på CSR over for offentlige myndigheder

45. Lad CSR-rapporteringen indgå i relevante best practice rapporterings-/kommunikations-konkurrencer, hvilket kan virke som en yderligere katalysator og incitament for det interne arbejde i virksomheden, såvel som yderligere profilering

CSR-rapportering i forhold til medarbejderne
46. Inddrag relevante medarbejdere i forbindelse med udarbejdelsen af CSR-rapporteringen, herunder CSR-politik, -strategi, og -mål

47. Vejr stemningen blandt medarbejdere i forhold til virksomhedens CSR-strategi, og undervurdér ikke graden af medarbejderstolthed og -involvering i forhold til virksomhedens rapportering af væsentlige CSR-tiltag

48. Tilstræb, at der er overensstemmelse mellem det, som virksomheden skriver i sin CSR-rapportering og den virkelighed, medarbejderne oplever i deres arbejde

49. Kommunikér gerne yderligere og særskilt til medarbejderne om den løbende udvikling af CSR-aktiviteter

50. Involvér medarbejdere i en eventuel supplerende CSR-rapportering, for eksempel på virksomhedens website, og benyt gerne talspersoner blandt medarbejderne, belys fremtrædende medarbejderes CSR-bidrag mv.

CSR-rapportering i forhold til kunder
51. Styrk de langsigtede relationer med virksomhedens kunder, ved at illustrere en proaktiv og langsigtet tilgang til CSR, og hvordan dette kommer kunderne til gode

52. Vær villig til i højere grad at skabe dialog med kunder i forhold til CSR-aktiviteter og -mål, sammenlignet med øvrige dele af virksomhedens strategi

53. Vær på forkant med potentielt kritiske interessenter ved at prioritere gennemsigtighed og konstruktiv CSR-rapportering, som adresserer eventuelle problemområder i forhold til kunderne

54. Sørg for at virksomhedens CSR-strategi og -udmeldinger relaterer sig til hverdagens oplevede service og/eller produktkvalitet mv.

55. Tydeliggør og præcisér over for kunderne, hvilken effekt og betydning virksomhedens valgte CSR-arbejde kan medføre, idet nogle kunder har en tendens til at sammenblande og/eller forveksle diverse CSR-certifikater og -standarder, samt forhold vedrørende bæredygtighed, fair handel, klima, økologi, miljø, socialt ansvar mv.

56. Gå ud fra, at kundernes forventninger og krav i forhold til CSR-arbejde og -rapportering vil stige i de kommende år, hvorfor det er en fordel at være på forkant med disse områder i forbindelse med kommende årsrapporter

CSR-rapportering i forhold til medierne
57. Vær opmærksom på relevante mediers fokus og dagsordener i forhold til CSR, og udviklingen heraf

58. Hold ikke tilbage med at rapportere om CSR på baggrund af mediernes til tider kritiske tilgang til virksomheders CSR-aktiviteter. Netop derfor bør der kommunikeres om det mest relevante og væsentlige i CSR-rapporteringen

59. Sørg for at tydeliggøre både den forventede interne forretningsmæssige værdi såvel som relevansen for eksterne interessenter, i de tilfælde virksomhedens kommunikerer direkte til medierne om CSR-arbejde

60. Erkend på forhånd de udfordringer, virksomheden står foran, såfremt der potentielt er en mediehistorie i disse udfordringer

61. Basér i videst muligt omfang vurderinger af udviklingen i virksomhedens CSR-arbejde på gennemsigtig og dokumenterbar måling, resultater, benchmarking mv.

62. Tag ved lære af andre virksomheders fejltrin ift. medierne, og notér om dette skyldes selve CSR-aktiviteterne, den relaterede kommunikation, eller generelle svagheder vedrørende virksomhedens øvrige arbejde

CSR-rapportering i forhold til NGO'er
63. Afdæk de mest relevante NGO'er i forhold til virksomhedens branche og ydelser, som potentielt vil være kritiske over for områder, som omtales i CSR-rapporteringen

64. Søg, hvis relevant, rådgivning eller sparring med relevante NGO'er i forbindelse med CSR-strategiske overvejelser og -mål, og vurdér, om der med fordel kan indgås samarbejder eller partnerskaber, som vil være relevante for virksomhedens CSR-aktiviteter og -rapportering

65. Oprethold eller skab grundlag for en åben dialog med NGO'er i arbejdsprocessen med CSR-rapporteringen, uden dog at undergrave virksomhedens selvstændighed og grundlag for at træffe egne langsigtede strategiske beslutninger

66. Tillad uenighed med udvalgte NGO'ers eventuelle ekstreme agendaer samt tvivlsomme legitimitetsgrundlag

67. Tag bestik af, hvordan virksomhedens andre interessenter forholder sig til relevante NGO'er

CSR-rapportering i forhold til aktiemarkedet
68. Søg at 'uddanne' analytikere og investorer i det økonomiske potentiale og konkurrencemæssige fordele i virksomhedens CSR-aktiviteter, og hav dette for øje ved udarbejdelsen af CSR-rapporteringen

69. Kvantificér så vidt muligt de forventede økonomiske fordele, herunder det kort og langsigtede indtjeningspotentiale, for at imødegå den ofte relativt begrænsede interesse for CSR på aktiemarkedet

70. Indarbejd med fordel bredt anerkendte og anvendte CSR-måleværktøjer og indeks til gavn for aktiemarkedets forståelse og anvendelighed af CSR-rapporteringen

71. Prioritér, at virksomhedens investor relations-ansvarlige under CSR-rapporteringen fokuserer på en høj grad af to-vejs-kommunikation, med henblik på at øge forståelsen og relevansen af CSR på aktiemarkedet

72. Vær bevidst om aktiemarkedets ofte kortere tidshorisont for deres vurdering af virksomheden, og anvend i den forbindelse CSR-rapportering til at underbygge relevansen af virksomhedens ofte langsigtede CSR-investeringer

CSR-rapportering i økonomisk krisetid
73. Undersøg, hvorvidt der er forretningsmuligheder, som kan udnyttes under den nuværende økonomiske krise (årsskiftet 2009/2010), og som med fordel kan iværksættes i forbindelse med det nye krav om CSR-rapportering

74. Benyt eventuelle manglende ressourcer til et omfattende CSR-arbejde som anledning til at lægge ud med en mindre ambitiøs CSR-rapportering - frem for en nærmest komplet udeladelse, hvorved virksomheden risikerer at komme væsentlig bagefter peer group-virksomhederne, både hvad angår CSR-arbejdet og -rapporteringen generelt

75. Indarbejd med fordel relevante greentech-aspekter i eventuelle effektiviseringer eller omkostningsbesparelser, og illustrér dette i CSR-rapporteringen

76. Relatér eventuelt CSR-rapporteringen til det stigende fokus på corporate governance, idet der med fordel kan inddrages elementer herfra og perspektiveres til diverse foranstaltninger

77. Brug den økonomiske krise som et yderligere incitament til at holde igen med de filantropiske uddelinger, og på ansvarlig vis rette fokus mod opbygningen af et sundt og fremadrettet CSR-arbejde

CSR-rapportering i årsrapport-regi
78. Indarbejd henvisninger til CSR-rapporteringen i årsrapporten, og tilstræb i hele årsrapporten en sammentænkning af strategi, forretning og CSR, hvor det er relevant

79. Skab den samme form for løbende konsistens i struktur og indhold i CSR-rapporteringen, som der tilstræbes i ledelsesberetningen

80. Vurdér fordele og ulemper ved at indarbejde CSR-rapporteringen i et særskilt dokument, idet der naturligvis bør være tilstrækkelig ambition og materiale i forhold til dette. Vær opmærksom på, at væsentlige interessenter på aktiemarkedet ikke benytter CSR-rapporter i samme udstrækning som virksomhedens årsrapport

81. Gengiv hovedelementerne af et eventuelt særskilt CSR-dokument i årsrapporten, idet der oftest vil være væsentlig færre interessenter, som læser det særskilte CSR-dokument

CSR-rapportering i website-regi
82. Udnyt websitets funktionelle og pladsmæssige fordele til at uddybe og supplere den skriftlige CSR-rapportering i forhold til væsentlige områder af virksomhedens CSR-aktiviteter

83. Involvér så vidt muligt interessenter via websitet, og udforsk relevante muligheder for at skabe dialog mellem virksomheden og eksterne interessenter

84. Anvend ikke websitet som losseplads for irrelevante CSR-lignende aktiviteter

85. Fokusér gennemgående websitet på at illustrere relevans, væsentlighed og langsigtet forretningsværdi i forhold til virksomhedens CSR-arbejde - på samme måde som CSR-rapporteringen i årsrapporten

86. Sørg for overensstemmelse i de forskellige budskaber, som alle bør tage udgangspunkt i virksomhedens overordnede CSR-strategi og CSR-politik

87. Illustrér i vidt omfang med relevante illustrationer, billeder, grafiske modeller mv. for at tydeliggøre og øge forståelsen for og indsigten i virksomhedens CSR-arbejde - vis det

Vigtigheden af ekstern benchmarking og måling
88. Dokumentér afgørende CSR-processer og -aktiviteter med relevante indikatorer og benchmarking, og tydeliggør virksomhedens mål ift. disse aktiviteter, samt udnyt ekstern benchmarking som en objektiv indikator for effektiviteten og udviklingen af virksomhedens CSR-arbejde og den deraf følgende nytteværdi

89. Benyt kvantitative måleværktøjer, hvor det er muligt og relevant, og vær konsekvent med brug af målinger, indeks mv., og kommentér de tilfælde, hvor eventuel benchmarking med andre ikke er relevant i forhold til virksomhedens nuværende CSR-strategi

90. Anvend kun benchmarking i CSR-rapporteringen til at tilføre relevans og værdi til CSR-arbejdet, og undgå dermed at bruge benchmarking som overfladisk 'greenwashing'

91. Fokusér primært på de områder, som direkte relaterer sig til virksomhedens hovedaktiviteter, og/eller som har de væsentligste interessenters fokus

92. Adressér de kritiske områder i forhold til virksomhedens CSR-benchmarking og -måling, som virksomheden nødvendigvis må udbedre og fokusere på fremover

93. Kommentér og belys den relative opnåelse af angivne CSR-mål med størst mulig præcision og eventuel anvendelse af procentvis indikation. Det letter forståelse, troværdighed og opfølgning

Løbende opfølgning
94. Følg op på kritiske forhold ved CSR-arbejdet og eventuelle fremtidige udfordringer, idet disse ikke nødvendigvis skal opfattes negativt

95. Tag bestik af væsentlige interessenters vurdering og udbytte af virksomhedens CSR-rapportering

96. Vær opmærksom på udviklingen i de væsentligste interessenters fokus såvel som viden om CSR, og tag højde for dette i udarbejdelsen af den kommende CSR-rapportering ved eventuelt at udarbejde nye CSR-tiltag

97. Følg op på udviklingen i virksomhedens markedsmæssige vilkår, og hvordan dette indvirker på virksomhedens CSR-arbejde og -målsætning

98. Skærp virksomhedens krav til andre interessenters arbejde med CSR, herunder leverandørers

99. Følg den gennemgående udvikling i CSR-rapportering, løbende forventninger blandt interessenter, samt tiltag blandt peer group-virksomheder, som bør indarbejdes i virksomhedens kommende CSR-rapportering

100. Tilstræb en løbende udvikling og forbedring i CSR-rapporteringens systematik, måling af CSR-arbejde, sammentænkning af forretningsværdi i CSR-strategi mv.


Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!

Jeg accepterer vilkårene for nyhedsbreve

Forsiden lige nu

Læs også